SWS borgt leningen t/m 75.000 euro voor 100%

De ambitie van SWS om sportorganisaties makkelijk en voordelig te kunnen laten lenen heeft er toe geleid dat SWS per 1 januari 2019 haar toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure heeft aangepast. Dit betekent dat SWS bancaire leningen tot en met 75.000 euro volledig kan borgen zonder dat aanvullende gemeentegarantie nodig is.

Vereenvoudigen aanvraagprocedure

De introductie van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) per 1 januari 2019, betekent voor nagenoeg iedere sportorganisatie een ‘extra stap’ in het financieringstraject om investeringen in de accommodatie te kunnen realiseren. De 20% tot 35% subsidiebijdrage is uiteraard een welkome aanvulling in het financieringsplaatje, maar de aanvraagprocedure betekent wel een extra te nemen stap die ook weer de nodige tijd zal vragen van de vrijwilligers binnen de sportorganisatie die bij de bouw en financiering betrokken zijn.

Door de komst van deze nieuwe regeling wordt vervroegd afscheid genomen van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Subsidie voor dergelijke investeringen is nog steeds mogelijk, maar wordt als een toeslag (15%) opgenomen in de nieuwe regeling.

SWS heeft in haar beleidsplan de ambitie uitgesproken dat sportorganisaties makkelijk en voordelig moeten kunnen lenen. Om die reden zijn de bovenstaande wijzigingen ook voor SWS reden geweest om haar voorwaarden en aanvraagprocedure te herzien. Zo wordt er vanaf 1 januari 2019 geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘reguliere’ investeringen (vervangen veld, renovatie kleedkamers etc) en ‘duurzame’ investeringen (zonnepanelen, LED-verlichting etc).

Leningen tot 75.000 euro volledig borgen

Ook wanneer sportorganisaties zelf investeren in de accommodatie vindt SWS de rol van de betreffende gemeente hierbij van groot belang. Naast het vermogen van SWS dat niet voldoende is om alle leningen zelf voor 100% te kunnen borgen, is dat een belangrijke reden om als opschortende voorwaarde voor het verstrekken van een borgstelling op te nemen dat ook de gemeente een passende garantie verstrekt. Met veruit de meeste gemeenten in Nederland heeft SWS deze vorm van samenwerking in de loop der jaren opgebouwd.

In de afgelopen jaren heeft SWS ervaring opgedaan met het 100% borgen van duurzame investeringen. In de praktijk is gebleken dat het financieringstraject hierdoor sneller kan verlopen. Met instemming van de banken en andere stakeholders is er daarom voor gekozen om per 1 januari 2019 leningen tot en met 75.000 euro volledig te borgen. Een aanvullende gemeentegarantie is dan niet noodzakelijk. Dit geldt niet wanneer een sportorganisatie al een lening heeft afgesloten die volledig door SWS wordt geborgd en waarbij de nieuwe lening er voor zorgt dat de grens van 75.000 euro wordt overschreden.

Bron: Stichting Waarborgfonds Sport